Društvo

Рок за плаћање пореза 15. нопвембар, за непоштовање рока казне и 50.000 динара

СрбијаРеално /БЕОГРАД/ 09.11 – Рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал ове године истиче 15. новембра, и уколико се ова обавеза не уплати на време држава ће папрено наплатити сваки дан кашњења.

Секретаријат за јавне приходе саопштио је да се према Закону о порезима на имовину, тај порез плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја

.- Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка – саопштили су у Секретаријату и додали да се обвезници за све додатне информације могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, сваког радног дана од осам до 14 сати, осим среде, када се могу обратити од осам до 18.30.

Стручњаци препоручују да се грађанима не исплати да прекорачују рокове јер поред увећаног пореза на имовину, укупно задужење може да им оптерети и камата (9 одсто) али и казна од 50.000 динара. Ту казну могу да плате и они који још увек нису измирили обавезе за претходни квартал.

– Грађани који не поштују прописане рокове за плаћање пореза на имовину могли би бити кажњени са 50.000 динара за сваки квартал за који није плаћена рата пореза. За годишњи порез на имовину законодавац је прописао кварталне рокове плаћања што значи да се непоштовање прописаних рокова сматра нередовним измиривањем обавеза – каже за “Блиц Бизнис” Ђерђ Пап, стручњак за порезе.

Иначе, закон је дефинисао и могућност застаревања наплате дуга по основу пореза на имовину.-Право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. Овде говоримо о такозваној релативној застарелости, која се прекида сваком радњом Пореске управе предузетом против пореског дужника – наводи Ђерђ Пап.

Објашњава и да после прекида застарелост почиње тећи изнова, и време које је протекло пре прекида се не урачунава у рок за застарелост.

– Законодавац је увео и појам апсолутне застарелости, која подразумева да када истекне рок који је за њу предвиђен, пореска обавеза престаје. Рок за њено наступање је 10 година од истека године када је пореску обавезу требало утврдити или наплатити – наводи Ђерђ Пап.

Back to top button