Srbija

Šesta i Sedma sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

SrbijaRealno/BEOGRAD/27.02.23.- Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je, 27. februara 2023. godine, Šestu i Sedmu sednicu Odbora koje su bile zatvorene za javnost.

Na odvojenoj sednici Odbor je razmatrao i usvojio redovni izveštaj o radu generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane.

U izveštajnom periodu generalni inspektor službi Ministarstva odbrane realizovao je redovne nadzore u direkcijama obe agencije, kao i u centrima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije.
U predmetima u koje je ostvaren uvid, nisu uočene nezakonitosti i nepravilnosti u radu agencija a budžetska sredstva su trošena u skladu sa planovima, uz poštovanje propisa.

Odbor je pozdravio pozitivne ocene zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane koje je za izveštajni period izneo generalni inspektor službi Ministrstva odbrane.
Članovi Odbora ocenili su da sugestije i predlozi generalnog inspektora doprinose unapređenju efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane.

Na odvojenoj sednici Odbor je razmatrao i usvojio izveštaje o radu Vojnoobaveštajne agencije.
Članovi Odbora još jednom su naglasili da je važno ponoviti da su netačne medijske informacije koje se odnose na prisustvo Vagner grupe u Republici Srbiji, kao i da niti jedan pripadnik Vojske Srbije, aktivni ili penzionisani, ne učestvuje u aktivnostima ove grupe, te da su ovakve potpuno netačne medijske informacije deo aktivnosti usmerenih na diskreditaciju Republike Srbije i državnog rukovodstva, i da je stoga neophodno jasno demantovati ove informacije.

Tokom diskusije direktor Vojnoobavestajne agencije na zahtev predsednika Odbora informisao je članove Odbora o trenutnoj bezbednosno-političkoj situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja, i o pritiscima kojim je izložena Republika Srbija i naše državno rukovodstvo.

Predsednik Odbora mr Igor Bečić je ukazao na potrebu i važnost da se pruži puna podrška predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu u trenutku kada je potrebno doneti teške odluke koje su u interesu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa.

Takođe tokom diskusije, direktor Vojnoobaveštajne agencije pružio je članovima Odbora iscrpne odgovore na pitanja i pojašnjenja u vezi sa razmatranim izveštajima. Članovi Odbora pozitivno su ocenili izveštaje Vojnoobaveštajne agencije ukazujući da na sveobuhvatan i celovit način pružaju uvid u rad i ostvarene rezultate Vojnoobaveštajne agencije u izveštajnom periodu. Кonstatovano je da je Vojnoobaveštajna agencija u izveštajnom periodu sve zadatke iz svoje nadležnosti vršila u skladu sa važećim pozitivno-pravnim propisima, u interesu zaštite bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana.Vojnoobaveštajna agencija je u izveštajnom periodu po oceni članova Odbora pravovremeno izveštavala o globalnim i regionalnim izazovima, rizicima i pretnjama i informisala nadležne korisnike o drugim pojavama značajnim za bezbednost Republike Srbije.

Takođe, prepoznajući značajnu ulogu koju imaju izaslanstva odbrane, kao organizacione jedinice Vojnoobaveštajne agencije, članovi Odbora izrazili su jedinstven stav da se pruži puna podrška za otvaranje novih izaslanstva odbrane u skladu sa spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije.
Pozdravljena je međuagencijska saradnja, kao i saradnja Vojnoobaveštajne agencije sa drugim državnim organima. Ovakav vid saradnje doprinosi blagovremenom otkrivanju rizika po bezbednost Republike Srbije i pravovremenom preduzimanju efikasnih mera na njihovom otklanjanju.

Odbor je pozitivno ocenio nastojanje Vojnoobaveštajne agencije da kontinuirano unapređuje bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim službama u veoma složenim globalnim i regionalnim uslovima, čime je omogućena efikasnija provera podataka i informacija, a što je doprinelo većoj pouzdanosti procena i jačanju poverenja i saradnje među agencijama.

Back to top button